images

Uzņemšana

Grobiņas Mūzikas un mākslas skola piedāvā profesionālās ievirzes programmas:

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA mācību plāns
(mācību ilgums 5 gadi, uzņem no 9 gadu vecuma), 
KLAVIERSPĒLE mācību plāns
(mācību ilgums 8 gadi, uzņem no 7 gadu vecuma), 
ĢITĀRAS SPĒLE mācību plāns
(mācību ilgums 6 gadi, uzņem no 8-9 gadu vecuma (pēc 1.klases),
DEJA mācību plāns
(mācību ilgums 6 gadi, uzņem no 7 gadu vecuma),
KOKLES SPĒLE mācību plāns
(mācību ilgums 6 gadi, uzņem no 7-8 gadu vecuma,
VIJOLES SPĒLE mācību plāns
(mācību ilgums 8 gadi, uzņem no 6 gadu vecuma)
Uzņemšanas noteikumi            Iesniegums.pdf

Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8 "Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Grobiņas mūzikas un mākslas skolā"

 Dokumentus iestājai profesionālās ievirzes izglītības programmās pieņem  no 14.augusta līdz 4 septembrim.

Lai iestātos Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

- iesniegums (aizpildāms uz vietas pēc dotās formas);
- izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli (mūzikas skolai izvēlētā mūzikas instrumenta apgūšanas specifikai).
- fotogrāfija (3x4 cm);
- dzimšanas apliecības vai pases kopija (oriģināls jāuzrāda).

Iestājpārbaudījumi  visās programmās
29., 30., 31.augustā un 5., 6., 7.augustā plkst 15.00.

Iestājpārbaudījumu prasības

Interešu izglītības programmas:
No 2017.gada 11.septembra

Sagatavošanas grupu VIJOLES SPĒLĒ no 5 gadu vecuma - skolotāja Iveta Dejus
Sagatavošanas grupa MŪZIKĀ no 5 gadu vecuma - skolotāja Ilze Liepiņa 
Sagatavošanas grupa DEJAS PAMATOS no 6 gadu vecuma - skolotāja Ginta kampare